Coaching tarieven

Betaald jouw organisatie of betaal je zelf?

Ik coach particulieren en ik coach mensen (tijdens het werk) via diverse profit en non-profit organisaties. Particulieren betalen een lager tarief vanwege drie redenen: de belasting wordt ervan afgetrokken en ik stimuleer dat mensen zelfstandig op zoek gaan naar iemand die hen bij hun ontwikkeling kan helpen en de begeleiding betaalbaar is.

 

Meestal is 5 tot 6 bijeenkomsten voldoende om naar het door jou gewenste resultaat te werken. Soms zelfs 1 bijeenkomst. Samen bepalen we of je al bent waar je graag naartoe wilde werken en de coaching daarmee op dat moment ten einde is. Na enige tijd neem ik weer contact met je op om te checken hoe het werkelijk met je gaat. En vanaf daar zijn we een leven lang verbonden en wens ik je alle goeds toe en blijf ik je graag vanuit mijn ooghoeken volgen.

 

Tarief particulieren:

€ 97,50 per uur, inclusief 21% BTW en gratis intakegesprek.

 

Tarief organisaties:

Afhankelijk van het soort coaching € 150 - € 200,- per uur, exclusief 21% BTW en exclusief eventuele reiskosten. Inclusief gratis intakegesprek en gezamenlijk afgestemde opdrachtbevestiging en factuur.

Algemene Voorwaarden Coaching

De verplichte kleine lettertjes...

1. Doelen en definities:

 • Deze Algemene Voorwaarden Coaching zijn t.b.v. het offertecontract dat na het intakegesprek wordt opgesteld en voor het eerste coachingstraject wordt ondertekend door alle betrokken partijen.
 • Deze Algemene Voorwaarden Coaching worden na het intakegesprek, als de intentie tot het aangaan van een coachingstraject is uitgesproken, benoemd in de offerte en daarmee overhandigd aan de opdrachtgever en/of coachee en zijn vanaf dat moment van toepassing.  
 • Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van individuen en groepen die willen leren, en is gericht op persoonlijke ontwikkeling, dan wel het zelfstandig functioneren binnen een organisatiecontext.
 • De coachee is de partij die coaching ondervindt.
 • De opdrachtgever is de partij waarbij de coachee werkzaam is en eventueel namens de coachee een contract met de leverende partij afsluit.
 • LMTLSS is de leverende partij en Laura de Faber zal namens LMTLSS coaching verzorgen.

2. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

 • Deelname aan coaching vraagt van coachee actieve betrokkenheid voor het bereiken van het in de offerte omschreven doel, dan wel het werken aan de aangegeven punten ter verandering. 
 • Coachee en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.
 • Coachee en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van coachee voor de te behalen resultaten.
 • LMTLSS spant zich in om de opdracht met liefde en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 • Coachee en opdrachtgever zijn zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling is, noch enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. 
 • LMLTSS verwijst personen met een beroep overstijgende ontwikkelvraag door.
 • LMTLSS kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.

3. Bijeenkomsten:

 • In de getekende offerte staat vermeld uit hoeveel bijeenkomsten het traject bestaat.
 • De coaching bijeenkomsten vinden plaats in Gouda op de Provincialeweg West 72 of op locatie bij de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Indien het wenselijk is om elders een locatie te huren dan zijn de kosten voor opdrachtgever of coachee.
 • Het in de getekende offerte vastgelegde traject kan niet worden ingekort, eventueel wel in overleg met coachee en opdrachtgever worden uitgebreid in een aantal bijeenkomsten of in duur van de periode.
 • Indien er ingrijpende wijzigingen binnen het leven van coachee en/of de organisatie van coachee en opdrachtgever plaatsvinden, vindt overleg plaats tussen coachee en/of opdrachtgever en LMTLSS over voortgang en afronding van het traject.
 • Bij ziekte van LMTLSS of coachee wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op.
 • Afspraken die niet, of later dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.  

4. Werkwijze:

 • Coachee bepaalt naar welk doel toegewerkt wordt. Het doel kan tijdens de coaching evolueren.
 • Coach en coachee geven samen richting aan hoe elke bijeenkomst verloopt.
 • Elke bijeenkomst heeft een start, midden en einde waarbij de coachee centraal staat. 
 • LMTLSS maakt gebruik van diverse mentale en fysieke methoden en technieken om de coachee te helpen.
 • Coachee reflecteert tijdens en na elke bijeenkomst op wat er tijdens de bijeenkomst gebeurt en onderzoekt daarna hoe datgene zich verhoudt tot de leef/werksituatie van de coachee.
 • De tijdsinvestering van coachee is 1,5 uur per bijeenkomst, exclusief eventuele reistijd. In totaal zijn gemiddeld 5 á 6 bijeenkomsten voldoende om te werken aan het doel wat de coachee zich heeft gesteld.

5. Geheimhouding:

 • Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door de coachee wordt ingebracht, wordt door LMTLSS vertrouwelijk behandeld. LMTLSS en opdrachtgever hebben geen overleg over voortgang en resultaat van de coaching buiten de coachee om. Het staan de coachee vrij om mededelingen te doen over wat in de coaching besproken wordt, dan wel gebeurt.
 • Indien opdrachtgever een coachvraag voor coachee inbrengt dan is opdrachtgever automatisch onderdeel van de coaching. LMTLSS behoudt een neutrale positie in een dergelijke situatie en is niet verplicht de opdrachtgever op de hoogte te brengen van van het resultaat van de coachee. Hooguit kan in interactie met de coach en opdrachtgever informatie over het wederzijdse proces gedeeld worden. LMTLSS stimuleert dat coachee en opdrachtgever zelf informatie met elkaar delen.
 • LMTLSS kan bepaalde onderwerpen uit de coaching bijeenkomsten geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie, supervisie op reclame-uitingen.

6. Voortgang en afronding:

 • Schriftelijke verslaglegging van bijeenkomsten, voortgang of resultaten van de coaching dient de coachee zelf te verzorgen. Desgewenst kunnen deze tegen meerprijs door LMTLSS aan coachee ter beschikking gesteld worden.
 • Indien coachee via opdrachtgever coaching geniet, wordt een afrondend gesprek met coachee, opdrachtgever en LMTLSS meegenomen in de offerte. De coachee bepaald wat al dan niet besproken wordt in dit gesprek. Eventueel kan in een dergelijk gesprek gesproken worden over opgedane inzichten, merkbare resultaten en eventuele benodigde condities voor het vasthouden van deze resultaten in de toekomst.
 • Na afronding van het traject neemt LMTLSS na enige tijd weer contact op om te checken hoe het werkelijk met de coachee gaat. Coachee mag daarna altijd contact opnemen met LMTLSS. Een eventuele vervolgvraag op termijn vormt de start van een nieuw offertetraject. 

7. Betaling:

 • In de offerte is opgenomen wat de investering bedraagt, dit is exclusief reis- en verblijfkosten indien de coaching bijeenkomsten niet bij LMTLSS plaatsvinden. 
 • Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld, en zijn als scholingskosten fiscaal aftrekbaar. 
 • Eventuele verlenging van het traject wordt met coachee en opdrachtgever overlegd en in overeenstemming en naar rato van het tarief gefactureerd. 
 • Betaling dient plaats te vinden binnen twee weken na factuurdatum.
 • Indien betaling uitblijft krijgt u in eerste instantie een herinnering. Mocht betaling nog steeds uitblijven dan volgt een herinnering via een incassobureau, waarvan de extra kosten voor rekening voor coachee of opdrachtgever zijn.